MizZuki Ensemble

Students of the Montana Suzuki Institute’s MizZuki Ensemble perform.